Midden in de samenleving

Als lokale onderneming staan wij midden in de maatschappij. Bij MVO kiest Metalo voor de beste beschikbare oplossingen, zowel administratief, organisatorisch als technisch, die realiseerbaar zijn tegen een haalbare investering. Hierbij streeft Metalo naar de juiste balans tussen People, Planet en Profit.

Machinefabriek Maatschappelijk Ondernemen

Vanzelfsprekend onderdeel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen de bedrijfsvoering en cultuur van Metalo. MVO betekent voor Metalo streven naar een balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Wij zien het als onze taak om hieraan dagelijks invulling te geven en kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Welzijn medewerkers

Eén van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers. Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te bieden. Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang van onze organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Metalo heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld die is getoetst door de Arbodienst.

Metalo investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer met open communicatie te stimuleren en te creëren waarbij medewerkers een eigen verantwoordelijkheid met veel vrijheid hebben. Daarnaast wordt regelmatig werkoverleg georganiseerd. Metalo communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen.

Het beleid van Metalo is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het beleid is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van onze medewerkers, zowel vanuit het oogpunt van de medewerkers als voor de organisatie. Metalo bereikt haar doel door rekening te houden met opleiding en leeftijd en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.

Het volgen van diverse vormen van scholing wordt binnen de organisatie gestimuleerd en is voor alle medewerkers toegankelijk. Dit leidt regelmatig tot interne doorstroming, waardoor kennis en vaardigheden optimaal gebruikt worden en onze medewerkers geboeid en gebonden blijven aan onze organisatie.

Metalo neemt haar verantwoordelijkheid voor jongeren en biedt hen stageplaatsen aan. Metalo is een erkend Leerbedrijf. Zo leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren.

Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties van de toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. Zo bestaat een deel van het personeelsbestand uit (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor Metalo de relatie met haar (directe) omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan neemt Metalo haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren.

Metalo sponsort verschillende lokale organisaties: sport, gehandicapten en het verenigingsleven.

Metalo biedt transparantie in financiële verantwoording door het deponeren van onze balans en resultatenrekening bij de Kamer van Koophandel. Metalo draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door voornamelijk medewerkers uit de regio aan te trekken, dit levert ook voordelen voor het milieu op.

Metalo en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Metalo maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar mensen, klanten en omgeving. Metalo respecteert en handelt conform de wet en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. Metalo heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie en het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven onze medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeren veel in kwaliteit en efficiency voor alle partijen. Metalo stelt hoge eisen aan het kwaliteitsmanagement en is een ISO 9001:2008 gecertificeerde organisatie. Niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel, het milieu, hebben naast het behalen van winst een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

 • welzijn medewerkers (People)
 • milieuvriendelijk ondernemen (Planet)
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid (Profit)

Milieuvriendelijk ondernemen

Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten zal naar beste vermogen de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen c.q. voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van milieubelasting is een punt van aandacht in de bedrijfsvoering.

Metalo voldoet uiteraard aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Als organisatie willen wij milieubelasting voorkomen en streven wij naar continue verbetering. Mogelijke milieurisico's die relevant zijn voor de organisatie zijn in kaart gebracht. Omdat enkele activiteiten van Metalo vallen onder de werking van de Wet Milieubeheer vinden regelmatig milieucontroles plaats.

Naast het verzorgen van hoogwaardige producten gaat Metalo ook op een verantwoorde manier met het milieu om. Om tastbaar en aantoonbaar te maken dat Metalo al haar activiteiten, die eventueel schade kunnen toebrengen aan het milieu, op een goede manier beheerst, heeft Metalo zich met succes ingezet om het ISO14001 certificaat te behalen. Met het proces dat tot deze certificering heeft geleid is de basis gelegd voor een verdere verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten in de komende jaren.

Onze organisatie neemt energiebesparende maatregelen zoals het kiezen van groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in het gebouw.
Het duurzaamheidsbewustzijn van onze medewerkers wordt gestimuleerd door hen te attenderen op onnodig energie- en waterverbruik, verminderen van papierverbruik en afvalscheiding.

Er vindt bij Metalo een aparte inzameling van papier, plastic, metalen, hout en chemisch afval plaats.

Zo ondernemen wij op maatschappelijke wijze.

 • Arbeidsomstandigheden

  Maximale bescherming voor onze medewerkers op de korte én lange termijn.

 • Afvoer restmaterialen

  Zonder dat er ongewenste stoffen vrijkomen.

 • Voldoen aan alle wetten en normen

  ...logisch.